piątek, 14 września 2012

Nowenna do Św. Stanisława Kostki-VI dzień-14.09

Teksty nowenny do Św. Stanisława Kostki (umieszczony poniżej-dzień VI-14.09)-znaleziona na stronie:  http://skostka.blogspot.com/2011/09/nowenna-do-sw-stanisawa-6.html  


Nowenna do św. Stanisława (6)

DZIEŃ SZÓSTY
Nie cudzołóż"
           (Wj 20,14; Pwt 5,18)
Rozważanie
Ten, który uczy: Nie cudzołóż, jest jednocześnie Dobrym Paste­rzem. Sam jest Miłością, stąd na swój wzór chce ludzką miłość uczy­nić piękną, trwałą, wierną, nierozerwalną. Prawdziwa miłość nie jest mglistym marzeniem ani ślepą namiętnością. Dojrzała miłość nie re­dukuje człowieka do przedmiotu, którego się używa, bo w danej chwili dostarcza mi przyjemności i zaspokaja moje pożądanie. Pięk­no miłości polega na tym, że jest wymagająca i nakierowana na do­bro. Jezus ustanowił sakrament małżeństwa po to, aby Jego w nim obecność była siłą i światłem małżonków. Aby przezwyciężali słabo­ści i pokusy. Aby nie dali się uwieść żadnej modzie.
Cudzołóstwo i rozwiązłość stają się normą w imię rzekomej wol­nej miłości. Zaś głos sumienia jest nieustannie zagłuszany przez pro­roków nowoczesności pozostających na usługach Złego.
Tylko współpracując z Bogiem, możemy wytrwać w miłości i zbu­dować trwały dom. Dla świata jesteś bowiem towarem, dla szata­na przeciwnikiem, zaś dla Boga niepowtarzalnym dziełem, za które oddał życie. Nie wolno lękać się miłości, która stawia człowiekowi wymagania. Bez wymagań nie ma wzrostu. Trzeba więc nad sobą pracować. Trzeba być świadomym swoich uczynków, słów, myśli. Wspieraj nas w tym, Matko z Kany Galilejskiej, Matko Chrystusa i ty, św. Stanisławie Kostko.
Modlitwa
Daj mi zrozumieć, że jeśli myślę tylko o ciele drugiej osoby, to znaczy, że jej nie kocham, tylko chcę się nią posłużyć. Wiem, że kochać to chcieć dobra dla innych. Jest to trudne zadanie wytrwać w czystości i wierności. Współczesny świat postawił seksualność na piedestale, łudząc nas, że uwolniona z wszelkich norm moralnych i prawnych, zaspokoi tęsknoty i zapewni szczęście. Uchroń nas, Św. Stanisławie Kostko, od rozwiązłości i wyproś laski do takiego kiero­wania swoją płodnością, aby było ono zgodne z Bożym zamysłem wobec nas. Amen.
Rachunek sumienia
Co się stało z przykazaniem Nie cudzołóż w naszych czasach? Czy masz poczucie, że twoje ciało jest świątynią Ducha św.l Czy i w jaki sposób troszczysz się o godność swojego ciała? Czy jesteś panem swojej seksualności? Jakie wartości kryje wypowiadane przez ciebie słowo - kocham - wyrażane wobec drugiej osoby? Czy twoja oce­na pornografii, antykoncepcji i rozwiązłości seksualnej wynika z Bo­żego porządku ludzkiej płciowości, czy z subiektywnych odczuć i lansowanych wzorców pełnej swobody erotycznej?
Przesłania
Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonale (Rz 12,2).
Postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała (Ga 5,16).
Mężowie powinni miłować swoje żony, jak własne ciało (Ef 5,28; por. Koi 3,19).
Dążność bowiem ciała prowadzi do śmierci, dążność zaś Ducha - do życia i pokoju (Rz 8,6).
Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała...
 Można też jeszcze odmawiać  Litanię do Św. Stanisława Kostki (tekst umieszczony poniżej-znaleziona na stronie: http://ststanskostka.org/wordpress/?page_id=492/#Litania


Litania do Św. Stanisława Kostki

Kyrie elejson – Chryste elejson, Kyrie elejson
Chryste usłysz nas – Chryste wysłuchaj nas
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami
Święta Trójco jedyny Boże – zmiłuj się nad nami
Święta Maryjo – Królowo wyznawców – módl się za nami
Święty Stanisławie, gorliwy w służbie Bożej – módl się za nami
Święty Stanisławie, wierny wyznawco Chrystusa – módl się za nami
Święty Stanisławie, wielki czcicielu Najświętszego Sakramentu – módl się za nami
Święty Stanisławie, wierny synu Maryi Panny – módl się za nami
Święty Stanisławie, zwycięzco samego siebie – módl się za nami
Święty Stanisławie, panujący nad swymi popędami – módl się za nami
Święty Stanisławie, gorliwy w wypełnianiu powołania – módl się za nami
Święty Stanisławie, mężny wśród przeciwności – módl się za nami
Święty Stanisławie, zwycięzco złych mocy – módl się za nami
Święty Stanisławie, wzorze skromności i czystości – módl się za nami
Święty Stanisławie, wzorze miłości rodziców – módl się za nami
Święty Stanisławie, przykładzie posłuszeństwa – módl się za nami
Święty Stanisławie, wzorze pilności i pracowitości – módl się za nami
Święty Stanisławie, ozdobo życia zakonnego – módl się za nami
Święty Stanisławie, łaską dobrej modlitwy przez Boga obdarowany – módl się za nami
Święty Stanisławie, któryś wierny powołaniu trudną podróż odbył – módl się za nami
Święty Stanisławie, którego także czas wypoczynku do Boga zbliżał – módl się za nami
Święty Stanisławie, w chorobie Ciałem Chrystusa nakarmiony – módl się za nami
Święty Stanisławie, któryś błogosławioną śmierć swoją przepowiedział – módl się za nami
Święty Stanisławie, którego świętość znana jest na całym świecie – módl się za nami
Święty Stanisławie, któryś imię Polski na całym świecie rozsławił – módl się za nami
Święty Stanisławie, któryś Ojczyznę nasz w niebezpieczeństwach ratował – módl się za nami
Święty Stanisławie, patronie młodzieży polskiej – módl się za nami
Święty Stanisławie, wielki synu Mazowsza – módl się za nami
Abyśmy z Bogiem i ludźmi w przyjaźni żyli – uproś nam u Boga
Abyśmy wolę Bożą wiernie wypełniali – uproś nam u Boga
Abyśmy cnoty Twe naśladowali – uproś nam u Boga
Abyśmy pokusy szatana, świata i ciała zwyciężali – uproś nam u Boga
Abyśmy bez sakramentów świętych z tego świata nie zeszli – uproś nam u Boga
Abyśmy zbawienia wiecznego dostąpić mogli – uproś nam u Boga
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami
K: Prostymi drogami przeprowadził Pan sprawiedliwego
W: I ukazał Mu Królestwo Boże
Módlmy się:
Boże, który wśród wielu cudów swej mądrości w młodym nawet wieku udzielasz łaski dojrzałej świętości, spraw prosimy, abyśmy za przykładem św. Stanisława gorliwie czas pracą wypełniając zdążali do wiekuistego zbawienia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Wszystkie komentarze są moderowane. Administrator strony decyduje, które z nich zostaną opublikowane.