wtorek, 11 września 2012

Nowenna do Św. Stanisława Kostki-III dzień (11.09)

Teksty nowenny do Św. Stanisława Kostki (umieszczony poniżej-dzień III-11.09)-znaleziona na stronie:  http://skostka.blogspot.com/2011/09/nowenna-do-sw-stanisawa-3.html


Nowenna do św. Stanisława (3)

               DZIEŃ TRZECI
"Pamiętaj, abyś dzień święty święcił"
                        (Wj 8-11; Pwt 5,12-15)
Rozważanie
Bóg jest Miłością! Dlatego postanowił ratować człowieka przed potępieniem i wprowadzić go na drogę zbawienia. Bóg w Oso­bie Syna zapłacił za tę miłość dramatyczną cenę doświadczenia zdra­dy, niezrozumienia, męki i śmierci. Tak Bóg umiłował świat, że Sy­na swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne (J 3,16).
Niedziela więc, jako dzień Jego Zmartwychwstania, jest szczegól­nym świętowaniem przy ołtarzu. Jest czerpaniem z tej niepojętej mi­łości. On, Syn Boży, tak ciebie umiłował, że swoje życie za ciebie od­dał. Dlaczego? Czym na to ty i ja zasłużyliśmy? Jak niepojęta jest Jego miłość i bezinteresowna. Wierna i nie lękająca się upokorzeń, bólu i samotności. Nie ma przecież większej miłości, jak oddać życie swoje za innych. To nie tanie emocje i zmysłowość, które podsycają ten świat.
Niedziela jest dniem zachwytu. Jest centrum życia chrześcijan. Je­śli nie, to niewiele rozumiesz ze swego chrześcijaństwa.
Modlitwa
Święty Stanisławie! W każdej Eucharystii dokonuje się Chrystu­sowa prośba do Ojca, by wybaczył nam grzechy i słabości ze wzglę­du na Jego Mękę i Krzyż. A ja mam setki powodów, by lekceważyć Mszę św. Tyle błahych rzeczy, rozrywek, spotkań, wypraw powoduje, że nie ma mnie w kościele. Jak bardzo jestem powierzchowny, szuka­jący doznań, przygód, przyjemności. Wydaje mi się, że drugi czło­wiek wypełni moje tęsknoty. Jestem jak statek na mieliźnie. Pomóż mi wypłynąć na głębię, bym jak najszybciej mógł zachwycić się praw­dą, iż jedynie Bóg do końca mnie umiłował i że od Niego nigdy nie doznam zawodu. Tej prawdy uczy każda Msza św. Pozwól mi ją co­raz bardziej rozumieć i do niej tęsknić. Amen.
Rachunek sumienia
To przykazanie strzeże mojej więzi z Bogiem. Jak często jestem na Mszy św.? Z jakich powodów ją zaniedbuję? Czy umiem ją prze­żywać? Czy ją rozumiem? Czy jest ona dla mnie dziękczynieniem za dobra, których Bóg mi udziela? Czy słyszę tę modlitwę Jezusową płynącą z krzyża samotności, bólu i upokorzenia, pełną miłości i za­troskania o mnie? Czy nudzę się na Mszy św., bo nie angażuje moich żywiołowych emocji?
Przesłania
Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię (Mt 11,28)
Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Jaw nim (J 6,577
Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki (J 6,51)
Dlaczego mnie grzesznika tak hojnie obdarzasz? Uwielbiam Twoją dobroć. O Panie, jestem głodny i spragniony. Wzbudź we mnie tęskno­tę do czerpania ze źródła Twojej miłości.
Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała...
 
 Można też jeszcze odmawiać  Litanię do Św. Stanisława Kostki (tekst umieszczony poniżej-znaleziona na stronie: http://ststanskostka.org/wordpress/?page_id=492/#Litania
 

Litania do świętego Stanisława Kostki

Kyrie elejson – Chryste elejson, Kyrie elejson
Chryste usłysz nas – Chryste wysłuchaj nas
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami
Święta Trójco jedyny Boże – zmiłuj się nad nami
Święta Maryjo – Królowo wyznawców – módl się za nami
Święty Stanisławie, gorliwy w służbie Bożej – módl się za nami
Święty Stanisławie, wierny wyznawco Chrystusa – módl się za nami
Święty Stanisławie, wielki czcicielu Najświętszego Sakramentu – módl się za nami
Święty Stanisławie, wierny synu Maryi Panny – módl się za nami
Święty Stanisławie, zwycięzco samego siebie – módl się za nami
Święty Stanisławie, panujący nad swymi popędami – módl się za nami
Święty Stanisławie, gorliwy w wypełnianiu powołania – módl się za nami
Święty Stanisławie, mężny wśród przeciwności – módl się za nami
Święty Stanisławie, zwycięzco złych mocy – módl się za nami
Święty Stanisławie, wzorze skromności i czystości – módl się za nami
Święty Stanisławie, wzorze miłości rodziców – módl się za nami
Święty Stanisławie, przykładzie posłuszeństwa – módl się za nami
Święty Stanisławie, wzorze pilności i pracowitości – módl się za nami
Święty Stanisławie, ozdobo życia zakonnego – módl się za nami
Święty Stanisławie, łaską dobrej modlitwy przez Boga obdarowany – módl się za nami
Święty Stanisławie, któryś wierny powołaniu trudną podróż odbył – módl się za nami
Święty Stanisławie, którego także czas wypoczynku do Boga zbliżał – módl się za nami
Święty Stanisławie, w chorobie Ciałem Chrystusa nakarmiony – módl się za nami
Święty Stanisławie, któryś błogosławioną śmierć swoją przepowiedział – módl się za nami
Święty Stanisławie, którego świętość znana jest na całym świecie – módl się za nami
Święty Stanisławie, któryś imię Polski na całym świecie rozsławił – módl się za nami
Święty Stanisławie, któryś Ojczyznę nasz w niebezpieczeństwach ratował – módl się za nami
Święty Stanisławie, patronie młodzieży polskiej – módl się za nami
Święty Stanisławie, wielki synu Mazowsza – módl się za nami
Abyśmy z Bogiem i ludźmi w przyjaźni żyli – uproś nam u Boga
Abyśmy wolę Bożą wiernie wypełniali – uproś nam u Boga
Abyśmy cnoty Twe naśladowali – uproś nam u Boga
Abyśmy pokusy szatana, świata i ciała zwyciężali – uproś nam u Boga
Abyśmy bez sakramentów świętych z tego świata nie zeszli – uproś nam u Boga
Abyśmy zbawienia wiecznego dostąpić mogli – uproś nam u Boga
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami
K: Prostymi drogami przeprowadził Pan sprawiedliwego
W: I ukazał Mu Królestwo Boże
Módlmy się:
Boże, który wśród wielu cudów swej mądrości w młodym nawet wieku udzielasz łaski dojrzałej świętości, spraw prosimy, abyśmy za przykładem św. Stanisława gorliwie czas pracą wypełniając zdążali do wiekuistego zbawienia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Wszystkie komentarze są moderowane. Administrator strony decyduje, które z nich zostaną opublikowane.